Un inedito su Nicola Patitari

Le elezioni amministrative del 21 maggio 1891, a Gallipoli, avevano riportato a Palazzo Balsamo il Partito Democratico Repubblicano con sindaco Luigi Senape. Tra i consiglieri di maggioranza figurava il poeta dialettale Nicola Patitari (Ippazio Tari), chiamato affettuosamente dal popolo Don Cocco, che si dimetterà il 1 giugno successivo per dissensi politici. Egli aveva già fatto parte della precedente Amministrazione comunale retta da Stanislao Senape, durata solo 10 mesi poiché sciolta dal Crispi il 13 novembre 1890, in qualità di consigliere eletto nelle elezioni suppletive del 16 luglio 1890: ben presto, però, era entrato in conflitto con gli esponenti della maggioranza per i metodi autoritari e clientelari con cui essi gestivano la cosa pubblica che non si differenziavano da quelli usati dalle precedenti Amministrazioni rette dal Partito Conservatore1. Il poeta aveva così espresso il suo risentimento e la sua delusione sferzando i suoi ex amici amministratori nella poesia:

Pisci grossi e pisci piccinni

 

Ci meni na muddicula
De pane ammienzu mmare
Vidi nsumare gefini
De fundu a ccentanare.
E ccomu tanti crauli
2
Ci dane alla carogna,
Allampu se la spartene
Du picchi de mangiogna.
Tale ci quale a st'ebaca
Suntu li decuriuni3,
Gente ci face trastule
4
Pesciu de li mbrujuni.
E quiddu ca è lu metucu
Ci cerca la cundotta,
Quidd'addu ci se trafaca
5
Cu busca la pagnotta.
L'aucatu ole le cause
De susu a lla Cumune
C'à mantanire mammasa,
Li vizzi e le vagnune.
Pe strade nove e frabbichi
Nc'è puru li ngigneri
E pe quidd'arte à d'essere
Pe fforza cunsijeri.
Nc'è quiddu ci dasidara
L'appardu alli lampiuni,
E ttocca llu cuntentane
Ca quiddu mena biuni.
Macari ca te nfelichi
6,
Ca nu mbò cu boti,
A nforza ddai te portane
E ttocca boti e spoti.
Ma è tiempu persu, è nutule;
Nu be buscati nienti.
Prima se le mbulavane
7
Le canghe cu lli tienti.
Moi le minosce sugane
All'osse de lu mortu;
Li grassi li sugavane
Li sarichi de portu.

 

Il poeta, profondo "estimatore" ed assiduo "consumatore" te femmene caddipuline, pubblicò successivamente, sullo Spartaco del 18 giugno 1891, un componimento nel quale esternò tutta la sua ammirazione per le belle compaesane:

 

 

Pièttini de mele8

Cci baddezze, venadica,
   Cci baddezze de caruse!
   Pili fiusche comu spica,
   Ianche, russe e schiattaduse
9.
Occhi rizzi de fascidda,
   Focu viu senza dulore,
   Sia ca t'arde n'aschiulidda
   Ci te mpizzaca lu core;
Te lu sienti arrentu rrentu,
   Ma te bruscia e te caniscia,
   E ddu focu lentu lentu
   Sacchiarà te nde cariscia.
Ci te resce, scusi scusi,
   Ci te resce, sienti me,
   Vanne ssugande li musi
   Ca nc'è latte nc'è cafè;
Suntu rose e turcamele10
   Fatte mposta pe ssugare,
   Suntu pièttini de mele,
   Su curaddi de lu mare.
Quidde trezze cci ssu bedde!
   Cci ccapiddi, cci cculore!
   Su ccatine, su ccurdedde
   Ci te ttaccane lu core.
Siti tutte nzuccarate
   Piccinnedde, zzite e spose,
   Sia ca siti temparate
   Cullu latte e cculle rose.
Quant'ulia de na ripata
   Quant'ulia be dau nu vasu,
   Quant'ulia na sula fiata
   Cu be mozzucu lu nasu!

 

La sua sovrabbondante dedizione all’arte amatoria e le improvvise e inaspettate critiche ai suoi ex amici politici scatenarono risentimenti e tante inimicizie al punto che un anonimo, alla fine di giugno del 1891, diffuse un volantino che, sgualcito e mutilo, ho rinvenuto tra le poche carte appartenute al poeta e politico avv. Ernesto Barba, figlio del più famoso Emanuele, gelosamente conservate dal nipote Neli Barba. Ecco cosa scriveva l’anonimo:

 

CAUSA

TE TUTTE LE CARUSE

TE CADDIPULI

CONTRU

DON COCCU PATITARI

 

PROCURA – Sott’allu regnu te Reumbertu Primu pe crazia de Diu e uluntate de la nazione re nosciu – l’annu milli ottucentu novantunu, lu giurnu vintisette te lu mese te giugnu, la viscilia te la festa te la Matonna te la Croce11, ci fastisciane toppu tantu tiempu quist’annu pe la prima fiata tutti li vastasi Caddipulini (salute e turnisi aggiane e diu li biunda comu l’acqua te lu mare, parieddi!), nanzi te nui Nutaru Mmangane12, te l’addu mundu e scrittu alla Cambara te li nutari ci stà ardene a casa te lu Tiaulu, e nanzi li testamoni Don Rafeli Lenti e Don Giuvanni Gionti13, comu meve te l’addu mundu, s’ane ppresantate mparsona tutte le femmene te Caddipuli, zite, maritate e cattive14, piccinne, caruse e vecche, bedde, simpatiche, e brutte, de bona e de fiacca cundotta ec. ec. te nui nutaru e testamoni bone canusciute, senza nuddu cuzzentu15 te li siri, te li frati, te li mariti, e de li nnamurati e ane tittu te ulire fare procuratore genarale l’Aucatu Don Arneste Barba16 te Caddipuli, fiju te lu bunanima te lu Signore Nunnu pe la causa ci ane tanire contru Don Coccu Patatari puru te Caddipuli, a la corte crande17. Teccusì ane ulutu e nui imu scrittu l’arbale18 prasente, ci doppu è statu de nui lettu a tutte idde, l’ane zzattatu19 e cu nui nutaru e testamoni lu ane tutte firmatu.

(a mpressu venene lu bullu e le firme te lu nutaru,

te li testamoni e de tutte le femmene caddipuline)

 

Allu Pueta

te "Pisci crossi e pisci piccinni" e de li "Piettini de mele"

Cci cundanna, ci turmentu,     
   Soru mei, ndippe rrivare,
   Nu mme fitu cu lu sentu
   Ca me face nfelacare.
Diu llu spunda e Santu Vitu
   Ddu pueta tantazione
   Ci ave butu lu prutitu
   Cu be ntona na canzone.

….. 20

Era meju ci mbitavi
   Ccu li soni e ccu canti
21,
  Era meju ci chiamavi
  Li carusi tutti quanti,
Ccu nde dici scusi, scusi,
   Ccu nde meni, te la botta;
    -  Ela mo', ela, carusi,
   Nu mme piace sta cundotta  -
Quiste fraule
22 e quiste medde23
   No, nu s'ane te rrappare
24;
  Tante fiusche e tante bedde
  S'ane tutte mmaritare;
E bui stati comu tanti
   Cani sulu ppe baiare,
  Sciati, sciati tutti quanti
  Allu sinducu e all'artare.
Vi cci facce senza scornu,
   Vi cci bruttu malenatu,
   Stu pueta è nu talornu
25
   Ci bbe mprena
26 lu criatu.
Casi mò, nde l'aggiu ddare
   Na risposta propriu a tonu,
   Cu llu fazzu ntussacare ...?
   Ci lu mpizzaca nu tronu!
Signursì; li schiattaddusi
27
   Faccitosti e scrianzati
   L'ai ppijare intra li musi
   Pe lu Diu ci l'à criati.

Ca ci ui lu cumpatiti
   E ci  spacu largu dati,
   Po' se vite cci suffritti
   E ci lacrime sciattati…
Ela, ela ci ngh'è quistu,
   Me', Don Coccu, basta basta…
   Ah! Nu mboi?.. Sienti, pe Cristu,
   Ieu te cantu mo' la crasta.
Te rracordi, maliziusu,
   Quandu avii vint'anni e misi
   E facivi lu scamusu
   Mienzu quidde te li Ngrisi
28?
Te rracordi quante fiate
   Scii e banii te ddu sciardinu?
   Ma .., pardisti le patate
29,
   Facci tostu, malandrinu.

…..30

Te rracordi dda sardizza
Ci nde sippe tantu mara?!…
E la Vita e la scarpara,
   La Maria, dda pizzichedda,
   La Luisa e l'Anna Chiara,
   Ci zzaccavi pe' cunnedda
31?
E la fiusca Turutea,
   E la fija te lu Tundu?..
   Tutte, tutte, mmana mea,
   Le mandasti a l'addu mundu!
Vanne, vanne malandrinu,
   A nu santu saggiardote,
   Ccu te spieca lu latinu
   Ccu te lleva dde malote.
Mbece scrivi le canzuni
   Mo' pe' quisti, mo' pe' quiddi,
   Vanne ppisca a li cuggiuni,
   Alle nchiate e a li cupiddi.

Ca te propriu nu ssi natu
   Ccu le burli le caruse,
   O pueta maluratu
32,
   Nu nde ppendi, none, fuse
33.
C'alla fine nde sapimu
   L'unu l'addu nternamente
   Tutti quanti canuscimu
   Li fangotti
34 della gente.
E tune ai l'abulitate
   Ccu cimenti e ccu te spassi?
   Zzite, vecchie e maritate …
   Coccu, nudda oi ccu nde lassi?
Sienti me, fatte capace
   Statte quetu alla de Diu,
   Ci oi ccu rresti sempre mpace
   Pe' lu sangu de l'uddiu
35.
Lassa stare l'aucatu,
   La Comune e lu ngiagneri,
   Ca sa no ci t'à ccriatu
   Te crattamu lu ciceri
36.
Frate meu, te l'aggiu dire?
   Nu nde fare cchiui mbarredde
37,   Mena fande stu piacire
   Lassa a nui le carusedde.
E ci à ffare na canzone,
   Cangia tonu e cangia tinta,
   Ci nu mboi cu stu bastone
   Ccu te rumpu la chirinta
38.
E ci scrivi la risposta,
   Quantu passane ste feste
   Te mandamu cu la posta
   Vinti mazzi te rapeste.

L’anonimo, che nella Procura e nelle prime quartine della poesia si era espresso con toni scherzosi, negli ultimi versi del componimento passa ai consigli interessati e alle minacce.